• เข้าเยี่ยมชมแล้ว จำนวน
  • website counter
  • ครั้ง
  • เริ่มบันทึกเมื่อ 1 เมษายน 2562


นานากิจกรรม


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้จัดทดสอบวัดผลกลางภาคเรียน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ครูโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษา และผู้มีความเสียสละเพื่อองค์กร

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ครูโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกา ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา เข้าร่วมการอบรมแกนนำวัยรุ่น ในการป้องกันภัยในช่วงวัยรุ่น วิทยากรจากโรงพยาบาลเกาะพะงัน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ครูพิชิต ทองนุ้ย รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ครูพันธวัช เพชรศิวานนท์ รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนเกาะสมุย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 บรรยากาศการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรียนเกาะสมุย

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครูฝึก นศท. และตรวจเยี่ยมการฝึก นศท.และให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาที่เข้าร่วมฝึกในครั้งนี้

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 นักเรียน ม.ต้น โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ร่วมกิจกรรม ฝึกทักษะการช่วยชีวิตทางน้ำด้วย การตะโกน โยน ยื่น

บรรยากาศยามเช้าก่อนเข้าแถวหน้าเสาธง นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองให้มีความสะอาดเรียบร้อย

โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านใต้และโรงพยาบาลเกาะพะงัน ให้การตรวจ ดูแล สุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา