• เข้าเยี่ยมชมแล้ว จำนวน
  • website counter
  • ครั้ง
  • เริ่มบันทึกเมื่อ 1 เมษายน 2562

นานากิจกรรม


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษานำโดย นางภัทรภร พุทธรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีลงนามถวายพระชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล- ลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม ในโอกาสเข้านิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 20-23 เมษายน 2566 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา นำโดย นางภัทรภร พุทธรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวพิมพ์ใจ วงศ์วรชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 52 (ส.บ.ม.ท.)

เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2566 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางภัทรภร พุทธรัตน์ ผู้อำนวยการ นางสาวพิมพ์ใจ วงศ์วรชาติ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมอบรม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม​ 2566 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตาม​ตรวจสอบ​และเก็บรวบรวมข้อมูล​การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 โรงเรียนเกาะพงันศึกษาร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 88 ร่วมกับกลุ่ม Seedthailand จัดอบรม “สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต” โครงการ “Digital Insight”

เมื่อวันที่ 1-4 มีนาคม 2566 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้ดำเนินการสุ่มตรวจ ATK สำหรับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นของโรงเรียน
ช่องทางการติดต่อภายนอกที่เกี่ยวข้อง