• เข้าเยี่ยมชมแล้ว จำนวน
  • website counter
  • ครั้ง
  • เริ่มบันทึกเมื่อ 1 เมษายน 2562

นานากิจกรรม


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเพื่อติดตามดูแลความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสม เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงเรียนได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์หน่วยเลือกตั้งสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบบัญชี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีงานบุญ ทอดกฐิน ณ วัดอัมพวัน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ได้เชิญคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน ร่วมปรึกษาหารือร่วมกัน เรื่องการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลเกาะพะงัน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปถึงอายุ 18 ปี ภายใต้สังกัดสพฐ.

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ร่วมเดินทางไปแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ ณ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ได้จัดกิจกรรม SLC โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้จัดทดสอบวัดผลกลางภาคเรียน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ครูโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษา และผู้มีความเสียสละเพื่อองค์กร

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ครูโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ครูพิชิต ทองนุ้ย รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา

ช่องทางการติดต่อที่เกี่ยวข้อง