• เข้าเยี่ยมชมแล้ว จำนวน
  • website counter
  • ครั้ง
  • เริ่มบันทึกเมื่อ 1 เมษายน 2562
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
145 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ 0-7737-7357
กด 11 ติดต่อ ฝ่ายบุคลากร
กด 13 ติดต่อ ฝ่ายการเงินและพัสด
ุ กด 14 ติดต่อ วิชาการ
กด 15 ติดต่อ บริหารทั่วไป
กด 16 ติดต่อ งานศิษย์เก่าและประสานชุมชน
กด 17 ติดต่อ ห้องสมุด
กด 0 ติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทรสาร 0-7737-7066 หรือ 0-7737-7357 ต่อ 18
e-mail : info@kss.ac.th
แผนที่ตั้งโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา พิกัด 9.7073067,100.0037456 กดดูแผนที่ขนาดใหญ่
การเดินทางจากท่าเรือเกาะพะงัน ไปยัง โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา กดดูแผนที่ขนาดใหญ่
การเดินทางจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ไปยัง โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา กดดูแผนที่ขนาดใหญ่